TalkEnglish Logo

Top 1000 동사

2265개의 단어들 중에서 동사는 1010개 입니다. 그 중 457개의 동사는 주로 동사로만 쓰이고, 나머지 553개의 동사는 동사 외에 다른 품사로도 쓰입니다. 예를 들어, "address"는 "What is your mailing address?"라는 문장에서는 명사이지만, "Please address the judge as your honor."에서 처럼 동사로도 쓰일 수 있습니다.

두개 이상의 의미를 지닌 단어들이 있기 때문에, 단어들의 나열 순서는 1) 동사류의 빈도수, 2) 동사와 다른 품사의 합산 빈도수, 3) 다른 품사와 동사의 합산 빈도수의 순서로 정했습니다.

사이트 안에서 맞춤법이나 철자 등의 오류를 발견하시면, talkenglish@talkenglish.com. 으로 이메일 주세요.

단어빈도수품사 종류
is2699 (verb)
are1843 (verb)
has384 (verb)
get233 (verb)
see204 (verb)
need193 (verb)
know181 (verb)
would176 (verb)
find166 (verb)
take164 (verb)
want163 (verb)
does104 (verb)
learn102 (verb)
become97 (verb)
come88 (verb)
include80 (verb)
thank78 (verb)
provide68 (verb)
create63 (verb)
add60 (verb)
understand59 (verb)
consider57 (verb)
choose49 (verb)
develop49 (verb)
remember46 (verb)
determine40 (verb)
grow37 (verb)
allow35 (verb)
supply34 (verb)
bring31 (verb)
improve31 (verb)
maintain30 (verb)
begin29 (verb)
exist28 (verb)
tend28 (verb)
enjoy27 (verb)
perform27 (verb)
decide25 (verb)
identify25 (verb)
continue24 (verb)
protect24 (verb)
require24 (verb)
occur23 (verb)
write23 (verb)
approach22 (verb)
avoid22 (verb)
prepare22 (verb)
build21 (verb)
achieve20 (verb)
believe20 (verb)
receive20 (verb)
seem20 (verb)
discuss19 (verb)
realize19 (verb)
contain18 (verb)
follow18 (verb)
refer18 (verb)
solve18 (verb)
describe17 (verb)
prefer17 (verb)
prevent17 (verb)
discover16 (verb)
ensure16 (verb)
expect16 (verb)
invest16 (verb)
reduce16 (verb)
speak16 (verb)
appear15 (verb)
explain15 (verb)
explore15 (verb)
involve15 (verb)
lose15 (verb)
afford14 (verb)
agree14 (verb)
hear14 (verb)
remain14 (verb)
represent14 (verb)
apply13 (verb)
forget13 (verb)
recommend13 (verb)
rely13 (verb)
vary13 (verb)
generate12 (verb)
obtain12 (verb)
accept11 (verb)
communicate11 (verb)
complain11 (verb)
depend11 (verb)
enter11 (verb)
happen11 (verb)
indicate11 (verb)
suggest11 (verb)
survive11 (verb)
appreciate10 (verb)
compare10 (verb)
imagine10 (verb)
manage10 (verb)
differ9 (verb)
encourage9 (verb)
expand9 (verb)
prove9 (verb)
react9 (verb)
recognize9 (verb)
relax9 (verb)
replace9 (verb)
borrow8 (verb)
earn8 (verb)
emphasize8 (verb)
enable8 (verb)
operate8 (verb)
reflect8 (verb)
send8 (verb)
anticipate7 (verb)
assume7 (verb)
engage7 (verb)
enhance7 (verb)
examine7 (verb)
install7 (verb)
participate7 (verb)
intend6 (verb)
introduce6 (verb)
relate6 (verb)
settle6 (verb)
assure5 (verb)
attract5 (verb)
distribute5 (verb)
overcome5 (verb)
owe5 (verb)
succeed5 (verb)
suffer5 (verb)
throw5 (verb)
acquire4 (verb)
adapt4 (verb)
adjust4 (verb)
argue4 (verb)
arise4 (verb)
confirm4 (verb)
encouraging4 (verb)
incorporate4 (verb)
justify4 (verb)
organize4 (verb)
ought4 (verb)
possess4 (verb)
relieve4 (verb)
retain4 (verb)
shut4 (verb)
calculate3 (verb)
compete3 (verb)
consult3 (verb)
deliver3 (verb)
extend3 (verb)
investigate3 (verb)
negotiate3 (verb)
qualify3 (verb)
retire3 (verb)
rid3 (verb)
weigh3 (verb)
arrive2 (verb)
attach2 (verb)
behave2 (verb)
celebrate2 (verb)
convince2 (verb)
disagree2 (verb)
establish2 (verb)
ignore2 (verb)
imply2 (verb)
insist2 (verb)
pursue2 (verb)
remaining2 (verb)
specify2 (verb)
warn2 (verb)
accuse1 (verb)
admire1 (verb)
admit1 (verb)
adopt1 (verb)
announce1 (verb)
apologize1 (verb)
approve1 (verb)
attend1 (verb)
belong1 (verb)
commit1 (verb)
criticize1 (verb)
deserve1 (verb)
destroy1 (verb)
hesitate1 (verb)
illustrate1 (verb)
inform1 (verb)
manufacturing1 (verb)
persuade1 (verb)
pour1 (verb)
propose1 (verb)
remind1 (verb)
shall1 (verb)
submit1 (verb)
suppose1 (verb)
translate1 (verb)
be1145 (verb,auxiliary verb)
have891 (verb,auxiliary verb)
use319 (verb,noun)
make262 (verb,noun)
look144 (verb,noun,interjection)
help141 (verb,noun,interjection)
go131 (verb,noun,adjective)
being124 (verb,noun)
think116 (verb,adjective,noun)
read97 (verb,noun)
keep96 (verb,noun)
start96 (verb,noun)
give93 (verb,noun)
play75 (verb,noun)
feel74 (verb,noun)
put70 (verb,noun)
set69 (verb,noun,adjective)
change67 (verb,noun)
say66 (verb,interjection,noun)
cut50 (verb,noun)
show50 (verb,noun)
try50 (verb,noun)
check49 (verb,noun,interjection)
call47 (verb,noun)
move47 (verb,noun)
pay47 (verb,noun)
let46 (verb,noun)
increase45 (verb,noun)
turn44 (verb,noun)
ask42 (verb,noun)
buy42 (verb,noun)
guard42 (verb,noun)
hold42 (verb,noun)
offer42 (verb,noun)
travel41 (verb,noun)
cook40 (verb,noun)
dance37 (verb,noun)
excuse37 (verb,noun)
live35 (verb,adjective,adverb)
purchase34 (verb,noun)
deal33 (verb,noun)
mean33 (verb,adjective,noun)
fall32 (verb,noun)
produce31 (verb,noun)
search31 (verb,noun)
spend30 (verb,noun)
talk30 (verb,noun)
upset30 (verb,adjective)
tell29 (verb,noun)
cost28 (verb,noun)
drive28 (verb,noun)
support28 (verb,noun)
remove27 (verb,noun)
return27 (verb,noun)
run27 (verb,noun)
appropriate26 (verb,adjective)
reserve26 (verb,noun)
leave25 (verb,noun)
reach25 (verb,noun)
rest25 (verb,noun)
serve25 (verb,noun)
watch25 (verb,noun)
charge24 (verb,noun)
break23 (verb,noun)
stay23 (verb,noun)
visit23 (verb,noun)
affect22 (verb,noun)
cover22 (verb,noun)
report22 (verb,noun)
rise22 (verb,noun)
walk21 (verb,noun)
pick20 (verb,noun)
lift19 (verb,noun)
mix19 (verb,noun)
stop19 (verb,noun)
teach19 (verb,noun)
concern18 (verb,noun)
fly18 (verb,noun)
born17 (verb,adjective,past particple)
gain17 (verb,noun)
save17 (verb,noun,preposition)
stand17 (verb,noun)
fail16 (verb,noun)
lead16 (verb,noun)
listen16 (verb,noun)
worry16 (verb,noun)
express15 (verb,adjective,adverb)
handle15 (verb,noun)
meet15 (verb,noun)
release15 (verb,noun)
sell15 (verb,noun)
finish14 (verb,noun)
press14 (verb,noun)
ride14 (verb,noun)
spread14 (verb,noun)
spring14 (verb,noun)
wait14 (verb,noun)
display13 (verb,noun)
flow13 (verb,noun)
hit13 (verb,noun)
shoot13 (verb,noun,interjection)
touch13 (verb,noun)
cancel12 (verb,noun)
cry12 (verb,noun,idiom)
dump12 (verb,noun,idiom)
push12 (verb,noun,idiom)
select12 (verb,adjective)
conflict11 (verb,noun)
die11 (verb,idiom)
eat11 (verb,noun,idiom)
fill11 (verb,noun,idiom)
jump11 (verb,noun,adjective)
kick11 (verb,noun,idiom)
pass11 (verb,noun,idiom)
pitch11 (verb,noun)
treat11 (verb,noun)
abuse10 (verb,noun)
beat10 (verb,noun,adjective)
burn10 (verb,noun)
deposit10 (verb,noun)
print10 (verb,noun,adjective)
raise10 (verb,noun,idiom)
sleep10 (verb,noun,idiom)
advance9 (verb,noun,adjective)
connect9 (verb,adjective)
consist9 (verb,noun)
contribute9 (verb,idiom)
draw9 (verb,noun,idiom)
fix9 (verb,noun,idiom)
hire9 (verb,noun,adjective)
join9 (verb,noun)
kill9 (verb,noun,idiom)
sit9 (verb,idiom)
tap9 (verb,noun)
win9 (verb,noun)
attack8 (verb,noun)
claim8 (verb,noun)
drag8 (verb,noun,adjective)
drink8 (verb,noun)
guess8 (verb,noun,idiom)
pull8 (verb,noun)
wear8 (verb,noun,idiom)
wonder8 (verb,noun,idiom)
count7 (verb,noun,adjective)
doubt7 (verb,noun,idiom)
feed7 (verb,noun,idiom)
impress7 (verb,noun)
repeat7 (verb,noun)
seek7 (verb,idiom)
sing7 (verb,noun)
slide7 (verb,noun,idiom)
strip7 (verb,noun)
wish7 (verb,noun)
collect6 (verb,adverb,noun)
combine6 (verb,noun)
command6 (verb,noun)
dig6 (verb,noun)
divide6 (verb,noun)
hang6 (verb,noun,idiom)
hunt6 (verb,noun)
march6 (verb,noun,idiom)
mention6 (verb,noun,idiom)
smell6 (verb,noun)
survey6 (verb,noun)
tie6 (verb,noun,idiom)
escape5 (verb,noun,adjective)
expose5 (verb,idiom)
gather5 (verb,noun,idiom)
hate5 (verb,noun)
repair5 (verb,noun)
scratch5 (verb,noun,adjective)
strike5 (verb,noun,adjective)
employ4 (verb,noun)
hurt4 (verb,noun)
laugh4 (verb,noun)
lay4 (verb,noun,adjective)
respond4 (verb,noun)
split4 (verb,noun)
strain4 (verb,noun)
struggle4 (verb,noun)
swim4 (verb,noun)
train4 (verb,noun)
wash4 (verb,noun)
waste4 (verb,adjective,noun)
convert3 (verb,noun)
crash3 (verb,noun,adjective)
fold3 (verb,noun)
grab3 (verb,noun)
hide3 (verb,noun)
miss3 (verb,noun)
permit3 (verb,noun)
quote3 (verb,noun)
recover3 (verb,noun)
resolve3 (verb,noun)
roll3 (verb,noun)
sink3 (verb,noun)
slip3 (verb,noun)
suspect3 (verb,noun,adjective)
swing3 (verb,noun)
twist3 (verb,noun)
concentrate2 (verb,noun)
estimate2 (verb,noun)
prompt2 (verb,noun,adjective)
refuse2 (verb,noun)
regret2 (verb,noun)
reveal2 (verb,noun)
rush2 (verb,noun)
shake2 (verb,noun)
shift2 (verb,noun)
shine2 (verb,noun)
steal2 (verb,noun)
suck2 (verb,noun)
surround2 (verb,noun)
bear1 (verb,noun)
dare1 (verb,noun)
delay1 (verb,noun)
hurry1 (verb,noun)
invite1 (verb,noun)
kiss1 (verb,noun)
marry1 (verb,interjection)
pop1 (verb,noun,adverb)
pray1 (verb,adverb)
pretend1 (verb,adjective)
punch1 (verb,noun)
quit1 (verb,noun)
reply1 (verb,noun)
resist1 (verb,noun)
rip1 (verb,noun)
rub1 (verb,noun)
smile1 (verb,noun)
spell1 (verb,noun)
stretch1 (verb,noun)
tear1 (verb,noun)
wake1 (verb,noun)
wrap1 (verb,noun)
was352 (past,verb)
like324 (preposition,verb,conjunction)
even223 (adjective,verb,adverb)
film209 (noun,verb)
water201 (noun,verb,adjective)
been200 (past,verb)
well184 (adverb,verb,noun)
were180 (past,verb)
example147 (noun,verb)
own130 (adjective,verb)
study118 (noun,verb)
must108 (auxiliary verb,verb,adjective)
form99 (noun,verb)
air98 (noun,verb)
place98 (noun,verb)
number97 (noun,verb)
part96 (noun,verb,adverb)
field95 (noun,verb,adjective)
fish92 (noun,verb)
process85 (noun,verb)
heat84 (noun,verb)
hand81 (noun,verb)
experience80 (noun,verb)
job80 (noun,verb)
book77 (noun,verb)
end76 (noun,verb)
point74 (noun,verb)
type74 (noun,verb)
value70 (noun,verb)
body69 (noun,verb)
market69 (noun,verb)
guide68 (noun,verb)
interest67 (noun,verb)
state63 (noun,verb)
radio62 (noun,verb)
course61 (noun,verb)
company60 (noun,verb)
price60 (noun,verb)
size60 (noun,verb,adjective)
card58 (noun,verb)
list58 (noun,verb)
mind58 (noun,verb)
trade58 (noun,verb)
line56 (noun,verb)
care55 (noun,verb)
group55 (noun,verb)
risk55 (noun,verb)
word55 (noun,verb,interjection)
force54 (noun,verb)
light54 (noun,verb,adjective)
name53 (noun,verb,adjective)
school53 (noun,verb)
amount51 (noun,verb)
order51 (noun,verb)
practice51 (noun,verb)
research51 (noun,verb)
sense51 (noun,verb)
service51 (noun,verb)
piece50 (noun,verb)
web49 (noun,verb)
boss48 (noun,verb,adjective)
sport47 (noun,verb)
page46 (noun,verb)
term46 (noun,verb)
test46 (noun,verb)
answer45 (noun,verb)
sound45 (noun,verb,adjective)
focus44 (noun,verb)
matter44 (noun,verb)
soil43 (noun,verb)
board42 (noun,verb)
oil42 (noun,verb)
picture42 (noun,verb)
access41 (noun,verb,adjective)
garden41 (noun,verb)
open41 (adjective,verb,noun)
range41 (noun,verb)
rate41 (noun,verb)
reason41 (noun,verb)
according40 (adjective,verb)
site40 (noun,verb)
demand39 (noun,verb)
exercise39 (noun,verb)
image39 (noun,verb)
case38 (noun,verb)
cause38 (noun,verb)
coast38 (noun,verb)
age37 (noun,verb)
boat37 (noun,verb)
record37 (noun,verb)
result37 (noun,verb)
section37 (noun,verb)
building36 (noun,verb)
mouse36 (noun,verb)
cash35 (noun,verb)
class35 (noun,verb,adjective)
dry35 (adjective,verb,noun)
plan35 (noun,verb)
store35 (noun,verb)
tax35 (noun,verb)
involved34 (past,verb)
side34 (noun,verb)
space33 (noun,verb)
rule32 (noun,verb)
weather32 (noun,verb)
figure31 (noun,verb)
man31 (noun,verb,interjection)
model31 (noun,verb)
source31 (noun,verb)
earth30 (noun,verb)
program30 (noun,verb)
design29 (noun,verb)
feature29 (noun,verb)
purpose29 (noun,verb)
question29 (noun,verb)
rock29 (noun,verb)
act28 (noun,verb)
birth28 (noun,verb)
dog28 (noun,verb)
object28 (noun,verb)
scale28 (noun,verb)
sun28 (noun,verb)
fit27 (adjective,verb,noun)
note27 (noun,verb)
profit27 (noun,verb)
related27 (past,verb)
rent27 (noun,verb)
speed27 (noun,verb)
style27 (noun,verb)
war27 (noun,verb)
bank26 (noun,verb)
content26 (adjective,verb,noun)
craft26 (noun,verb)
bus25 (noun,verb)
exchange25 (noun,verb)
eye25 (noun,verb)
fire25 (noun,verb)
position25 (noun,verb)
pressure25 (noun,verb)
stress25 (noun,verb)
advantage24 (noun,verb)
benefit24 (noun,verb)
box24 (noun,verb)
complete24 (adjective,verb)
frame24 (noun,verb)
issue24 (noun,verb)
limited24 (past,verb)
step24 (noun,verb)
cycle23 (noun,verb)
face23 (noun,verb)
interested23 (past,verb)
metal23 (noun,verb)
paint23 (noun,verb)
review23 (noun,verb)
room23 (noun,verb)
screen23 (noun,verb)
structure23 (noun,verb)
view23 (noun,verb)
account22 (noun,verb)
ball22 (noun,verb)
concerned22 (past,verb)
discipline22 (noun,verb)
ready22 (adjective,verb)
share22 (noun,verb)
balance21 (noun,verb)
bit21 (noun,verb)
black21 (noun,verb,adjective)
bottom21 (noun,verb,adjective)
gift21 (noun,verb)
impact21 (noun,verb)
machine21 (noun,verb)
shape21 (noun,verb)
tool21 (noun,verb)
wind21 (noun,verb)
address20 (noun,verb)
average20 (noun,verb,adjective)
career20 (noun,verb,adjective)
culture20 (noun,verb)
pot20 (noun,verb)
sign20 (noun,verb)
table20 (noun,verb)
task20 (noun,verb)
condition19 (noun,verb)
contact19 (noun,verb)
credit19 (noun,verb)
egg19 (noun,verb)
hope19 (noun,verb)
ice19 (noun,verb)
network19 (noun,verb)
separate19 (adjective,verb,noun)
attempt18 (noun,verb)
date18 (noun,verb)
effect18 (noun,verb)
link18 (noun,verb)
perfect18 (adjective,verb,noun)
post18 (noun,verb,adverb)
star18 (noun,verb)
voice18 (noun,verb)
challenge17 (noun,verb,adjective)
friend17 (noun,verb)
warm17 (adjective,verb)
brush16 (noun,verb)
couple16 (noun,verb)
debate16 (noun,verb)
exit16 (noun,verb)
experienced16 (past,verb)
function16 (noun,verb)
lack16 (noun,verb)
plant16 (noun,verb)
spot16 (noun,verb)
summer16 (noun,verb)
taste16 (noun,verb)
theme16 (noun,verb)
track16 (noun,verb)
wing16 (noun,verb)
brain15 (noun,verb)
button15 (noun,verb)
click15 (noun,verb)
correct15 (adjective,verb)
desire15 (noun,verb)
fixed15 (past,verb)
foot15 (noun,verb)
gas15 (noun,verb)
influence15 (noun,verb)
notice15 (noun,verb)
rain15 (noun,verb)
wall15 (noun,verb)
base14 (noun,verb,adjective)
damage14 (noun,verb)
distance14 (noun,verb)
pair14 (noun,verb)
staff14 (noun,verb)
sugar14 (noun,verb)
target14 (noun,verb)
text14 (noun,verb)
author13 (noun,verb)
complicated13 (past,verb)
discount13 (noun,verb,adjective)
file13 (noun,verb)
ground13 (noun,verb,adjective)
lesson13 (noun,verb)
officer13 (noun,verb)
phase13 (noun,verb)
reference13 (noun,verb,adjective)
register13 (noun,verb)
secure13 (adjective,verb)
sky13 (noun,verb)
stage13 (noun,verb)
stick13 (noun,verb)
title13 (noun,verb)
trouble13 (noun,verb)
advanced12 (past,verb,adjective)
bowl12 (noun,verb)
bridge12 (noun,verb)
campaign12 (noun,verb)
club12 (noun,verb)
edge12 (noun,verb,idiom)
evidence12 (noun,verb,idiom)
fan12 (noun,verb,idiom)
letter12 (noun,verb,idiom)
lock12 (noun,verb,idiom)
option12 (noun,verb)
organized12 (past,verb)
pack12 (noun,verb,adjective)
park12 (noun,verb)
quarter12 (noun,verb,adjective)
skin12 (noun,verb)
sort12 (noun,verb)
weight12 (noun,verb)
baby11 (noun,verb,adjective)
carry11 (noun,verb)
dish11 (noun,verb,idiom)
exact11 (adjective,verb)
factor11 (noun,verb)
fruit11 (noun,verb)
muscle11 (noun,verb,adjective)
traffic11 (noun,verb)
trip11 (noun,verb,idiom)
appeal10 (noun,verb)
chart10 (noun,verb)
gear10 (noun,verb,adjective)
land10 (noun,verb,idiom)
log10 (noun,verb)
lost10 (adjective,verb,idiom)
net10 (noun,verb)
season10 (noun,verb,idiom)
spirit10 (noun,verb,idiom)
tree10 (noun,verb,idiom)
wave10 (noun,verb,idiom)
belt9 (noun,verb)
bench9 (noun,verb)
closed9 (past,verb)
commission9 (noun,verb)
copy9 (noun,verb,idiom)
drop9 (noun,verb)
firm9 (adjective,verb,adverb)
frequent9 (adjective,verb)
progress9 (noun,verb,idiom)
project9 (noun,verb)
stuff9 (noun,verb)
ticket9 (noun,verb,idiom)
tour9 (noun,verb)
angle8 (noun,verb)
blue8 (noun,verb,adjective)
breakfast8 (noun,verb)
doctor8 (noun,verb)
dot8 (noun,verb,idiom)
dream8 (noun,verb,adjective)
essay8 (noun,verb)
father8 (noun,verb)
fee8 (noun,verb)
finance8 (noun,verb)
juice8 (noun,verb,idiom)
limit8 (noun,verb)
luck8 (noun,verb,idiom)
milk8 (noun,verb,idiom)
mixed8 (past,verb)
mouth8 (noun,verb,idiom)
pipe8 (noun,verb)
please8 (adverb,verb,idiom)
seat8 (noun,verb)
stable8 (noun,verb)
storm8 (noun,verb,idiom)
team8 (noun,verb,adjective)
amazing7 (adjective,verb)
bat7 (noun,verb)
beach7 (noun,verb)
blank7 (noun,verb,adjective)
busy7 (adjective,verb)
catch7 (noun,verb)
chain7 (noun,verb)
cream7 (noun,verb,adjective)
crew7 (noun,verb)
detail7 (noun,verb,idiom)
detailed7 (past,verb)
interview7 (noun,verb)
kid7 (noun,verb,adjective)
mark7 (noun,verb,idiom)
match7 (noun,verb)
pain7 (noun,verb,idiom)
pleasure7 (noun,verb)
score7 (noun,verb,idiom)
screw7 (noun,verb,idiom)
sex7 (noun,verb,idiom)
sharp7 (adjective,verb,adverb)
shop7 (noun,verb,interjection)
shower7 (noun,verb,idiom)
suit7 (noun,verb,idiom)
tone7 (noun,verb)
window7 (noun,verb)
wise7 (adjective,verb,idiom)
band6 (noun,verb)
block6 (noun,verb)
bone6 (noun,verb,adverb)
calendar6 (noun,verb)
cap6 (noun,verb)
coat6 (noun,verb)
contest6 (noun,verb)
court6 (noun,verb,idiom)
cup6 (noun,verb)
district6 (noun,verb)
finger6 (noun,verb,idiom)
garage6 (noun,verb)
guarantee6 (noun,verb)
hole6 (noun,verb,idiom)
hook6 (noun,verb,idiom)
implement6 (noun,verb)
layer6 (noun,verb)
lecture6 (noun,verb)
lie6 (noun,verb,idiom)
married6 (past,verb,adjective)
narrow6 (adjective,verb,noun)
nose6 (noun,verb,idiom)
partner6 (noun,verb)
profile6 (noun,verb)
respect6 (noun,verb)
rice6 (noun,verb)
schedule6 (noun,verb)
telephone6 (noun,verb)
tip6 (noun,verb)
bag5 (noun,verb)
battle5 (noun,verb)
bed5 (noun,verb)
bill5 (noun,verb)
bother5 (noun,verb)
cake5 (noun,verb)
code5 (noun,verb)
curve5 (noun,verb,idiom)
dimension5 (noun,verb)
ease5 (noun,verb)
farm5 (noun,verb,idiom)
fight5 (noun,verb)
gap5 (noun,verb)
grade5 (noun,verb)
horse5 (noun,verb,adjective)
host5 (noun,verb)
husband5 (noun,verb)
loan5 (noun,verb,idiom)
mistake5 (noun,verb,idiom)
nail5 (noun,verb,idiom)
noise5 (noun,verb)
occasion5 (noun,verb,idiom)
package5 (noun,verb)
pause5 (noun,verb,idiom)
phrase5 (noun,verb)
race5 (noun,verb)
sand5 (noun,verb,idiom)
sentence5 (noun,verb)
shoulder5 (noun,verb,idiom)
smoke5 (noun,verb,idiom)
stomach5 (noun,verb)
string5 (noun,verb,idiom)
surprised5 (past,verb)
towel5 (noun,verb)
vacation5 (noun,verb)
wheel5 (noun,verb,idiom)
arm4 (noun,verb)
associate4 (noun,verb,adjective)
bet4 (noun,verb)
blow4 (noun,verb)
border4 (noun,verb)
branch4 (noun,verb)
breast4 (noun,verb)
buddy4 (noun,verb)
bunch4 (noun,verb)
chip4 (noun,verb)
coach4 (noun,verb,adverb)
cross4 (noun,verb,adjective)
document4 (noun,verb)
draft4 (noun,verb,adjective)
dust4 (noun,verb)
floor4 (noun,verb)
golf4 (noun,verb)
habit4 (noun,verb)
iron4 (noun,verb)
judge4 (noun,verb)
knife4 (noun,verb)
landscape4 (noun,verb)
league4 (noun,verb)
mail4 (noun,verb)
mess4 (noun,verb)
parent4 (noun,verb)
pattern4 (noun,verb)
pin4 (noun,verb)
pool4 (noun,verb)
pound4 (noun,verb)
request4 (noun,verb)
salary4 (noun,verb)
shame4 (noun,verb)
shelter4 (noun,verb)
shoe4 (noun,verb)
tackle4 (noun,verb)
tank4 (noun,verb)
trust4 (noun,verb)
assist3 (noun,verb)
bake3 (noun,verb)
bar3 (noun,verb,preposition)
bell3 (noun,verb)
bike3 (noun,verb)
blame3 (noun,verb)
brick3 (noun,verb)
chair3 (noun,verb)
closet3 (noun,verb,adjective)
clue3 (noun,verb)
collar3 (noun,verb)
comment3 (noun,verb)
conference3 (noun,verb)
devil3 (noun,verb)
diet3 (noun,verb)
fear3 (noun,verb)
fuel3 (noun,verb)
glove3 (noun,verb)
jacket3 (noun,verb)
lunch3 (noun,verb)
monitor3 (noun,verb)
mortgage3 (noun,verb)
nurse3 (noun,verb)
pace3 (noun,verb,preposition)
panic3 (noun,verb)
peak3 (noun,verb,adjective)
provided3 (past,verb)
reward3 (noun,verb)
row3 (noun,verb)
sandwich3 (noun,verb)
shock3 (noun,verb)
spite3 (noun,verb)
spray3 (noun,verb)
surprise3 (noun,verb)
till3 (noun,verb)
transition3 (noun,verb)
weekend3 (noun,verb)
yard3 (noun,verb)
alarm2 (noun,verb)
bend2 (noun,verb)
bicycle2 (noun,verb)
bite2 (noun,verb)
blind2 (noun,verb,adjective)
bottle2 (noun,verb)
cable2 (noun,verb)
candle2 (noun,verb)
clerk2 (noun,verb)
cloud2 (noun,verb)
concert2 (noun,verb)
counter2 (noun,verb,adverb)
dirty2 (adjective,verb)
flower2 (noun,verb)
grandfather2 (noun,verb)
harm2 (noun,verb)
knee2 (noun,verb)
lawyer2 (noun,verb)
load2 (noun,verb)
loose2 (adjective,verb)
mirror2 (noun,verb)
neck2 (noun,verb)
pension2 (noun,verb)
plate2 (noun,verb)
pleased2 (past,verb)
proposed2 (past,verb)
ruin2 (noun,verb)
ship2 (noun,verb)
skirt2 (noun,verb)
slice2 (noun,verb)
snow2 (noun,verb)
stroke2 (noun,verb)
switch2 (noun,verb)
tired2 (past,verb)
trash2 (noun,verb)
tune2 (noun,verb)
worried2 (past,verb)
zone2 (noun,verb)
anger1 (noun,verb)
award1 (noun,verb)
bid1 (noun,verb)
boot1 (noun,verb)
bug1 (noun,verb)
camp1 (noun,verb,adjective)
candy1 (noun,verb)
carpet1 (noun,verb)
cat1 (noun,verb)
champion1 (noun,verb)
channel1 (noun,verb)
clock1 (noun,verb)
comfort1 (noun,verb)
cow1 (noun,verb)
crack1 (noun,verb,adjective)
disappointed1 (past,verb)
empty1 (adjective,verb,noun)
engineer1 (noun,verb)
entrance1 (noun,verb)
fault1 (noun,verb)
grass1 (noun,verb)
guy1 (noun,verb)
highlight1 (noun,verb)
island1 (noun,verb)
joke1 (noun,verb)
jury1 (noun,verb,adjective)
leg1 (noun,verb)
lip1 (noun,verb)
mate1 (noun,verb)
nerve1 (noun,verb)
passage1 (noun,verb)
pen1 (noun,verb)
pride1 (noun,verb)
priest1 (noun,verb)
promise1 (noun,verb)
resort1 (noun,verb)
ring1 (noun,verb)
roof1 (noun,verb)
rope1 (noun,verb)
sail1 (noun,verb)
scheme1 (noun,verb)
script1 (noun,verb)
slight1 (adjective,verb,noun)
smart1 (adjective,verb,noun)
sock1 (noun,verb)
station1 (noun,verb)
toe1 (noun,verb)
tower1 (noun,verb)
truck1 (noun,verb)
witness1 (noun,verb)


영어 회화를 단기간에 완성하세요. 800 페이지가 넘는 레슨과 8000 개 이상의 오디오 클립을 다운로드 하시고, 자신을 영어 환경에 항상 노출 시키세요. 인터넷이나 컴퓨터에 상관없이 MP3 플레이어를 통해 언제나 영어를 듣고 따라할 수 있습니다. 영어회화 다운로드 페이지로 이동하시면 좀 더 자세한 내용을 알려드립니다.