TalkEnglish Logo

Q로 시작하는 영단어 강좌

Q로 시작하는 영단어 12개에 대한 강좌입니다. 아래의 알파벳을 클릭하면, 해당되는 알파벳 글자로 시작하는 단어들에 대한 강좌로 이동합니다.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Qualify (v)Quality (n)(adj)Quantity (n)Quarter (n)
Queen (n)Question (n)(v)Quick (adj)Quickly (adv)
Quiet (n)(v)(adj)Quit (v)Quite (adv)Quote (v)(n)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z